Všeobecné obchodné podmienky

 

Č. I – Zmluvné strany

 1. Predávajúci: FERA FEMA, s. r. o., sídlo Trieda SNP 51, 040 11 Košice.
  IČO: 43 908 161, DIČ: 2022519521, IČ DPH:  SK2022519521,

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 21099/V, 

bankové spojenie IBAN: SK10 0900 0000 0050 5683 6512, 

(ďalej len „Predávajúci“).

 1. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá objednáva tovar ponúkaný Predávajúcim prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho alebo využíva služby poskytované Predávajúcim (ďalej len „Kupujúci“).
 2. Orgánom dozoru je Inšpektorát SOI pre Košický kraj, sídliaci na adrese Vrátna č. 3, 043 79 Košice, Odbor výkonu dozoru, tel. č. 055/6220 781, fax. č. 055/6224 547.

Č. II – Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán v rámci predaja a nákupu tovaru na internetovej stránke www.bubadelikatesy.sk (ďalej len „internetová stránka Predávajúceho“), ktorej prevádzkovateľom je Predávajúci.
 2. VOP sa vzťahujú na každý predaj podľa článku II. bodu 1. v prípade, ak zmluvné strany neuzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, ktorej podmienky budú odlišné od VOP. V prípade uzatvorenia samostatnej písomnej kúpnej zmluvy majú prednosť podmienky dojednané v zmluve.
 3. Práva a povinnosti zmluvných strán týmito VOP výslovne neupravené sa v prípade Kupujúceho – nepodnikateľa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona č. 40/1964 Zb. – Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov a v prípade Kupujúceho – podnikateľa príslušnými ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov.

Čl. III – Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je odoslanie objednávky prostredníctvom internetovej stránky Predávajúceho alebo aj objednaním tovarov alebo služieb iným obvyklým spôsobom, najmä prostredníctvom e-mailu, telefonicky.
 2. Kúpna zmluva sa uzatvára momentom prijatia návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy Predávajúcim, resp. potvrdením objednávky v elektronickej, alebo písomnej podobe Kupujúcemu. 
 3. Predávajúci sa zaväzuje, že kúpnu zmluvu uzavrie v znení, v akom Kupujúci odoslal návrh na jej uzatvorenie.  

Čl. IV – Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar v množstve a kvalite podľa kúpnej zmluvy, v dohodnutej lehote a s vhodným obalom na miesto, ktoré určil Kupujúci alebo poskytnúť služby s obsahom  a v lehote, na akých sa dohodol s Kupujúcim.
 2. Predávajúci je povinný dodať tovar alebo poskytnúť službu, ktoré spĺňajú všetky podmienky vyplývajúce z platného právneho poriadku Slovenskej republiky.
 3. Predávajúci je povinný odovzdať Kupujúcemu všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru alebo služby, teda najmä faktúru, dodací list.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku aj po akceptácii objednávky, ak tovar, ktorý si kupujúci objednal, už nie je možné dodať alebo nie je možné poskytnúť objednanú službu. V takomto prípade, ak cena za tovar alebo službu už bola uhradená, predávajúci Kupujúcemu peniaze vráti v najkratšom možnom termíne alebo Kupujúcemu ponúkne náhradný tovar či inú službu.
 5. Kupujúci má právo zmeniť objednávku maximálne 24 hodín po uzavretí kúpnej zmluvy (potvrdení objednávky predávajúcim) výhradne písomnou formou prostredníctvom e-mailu. Po uplynutí tejto doby nie je možné objednávku zmeniť alebo zrušiť.
 6. Kupujúci je povinný prevziať tovar alebo služby dodané na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy, zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve a potvrdiť prevzatie tovaru.
 7. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy do 14-tich dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu  v súlade s § 7 ods. 1 Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov. Postup uplatnenia tohto práva je uvedený v článku V. týchto VOP. Z tohto práva je vylúčené poskytnutie služby, ak sa s poskytovaním začalo alebo vzhľadom na povahu služby začali prípravy na poskytnutie služby.

Čl. V – Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu podľa článku IV. bodu 7. týchto VOP.
 2. V prípade odstúpenia od zmluvy je Kupujúci povinný najskôr informovať Predávajúceho o tomto úmysle, vyplniť vzorový formulár o odstúpení od zmluvy a zaslať ho spolu s tovarom späť na adresu sídla Predávajúceho a to riadne zabalený, nepoškodený a v originálnom obale.
 3. Predávajúci je povinný po vrátení tovaru vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré Kupujúci predávajúcemu uhradil na základe kúpnej zmluvy, od ktorej Kupujúci odstúpil do 14-tich dní odo dňa doručenia, spôsobom, aký si Kupujúci zvolí vo formulári.
 4. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade, že sa jedná o tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovar vyrobený na mieru, tovar určený osobitne pre kupujúceho, tovar, ktorý podlieha zníženiu akosti alebo skaze alebo tovar uzatvorený v ochrannom obale, ak bol obal po dodaní porušený. Kupujúci ďalej nemôže odstúpiť od zmluvy, ak je Kupujúcim právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá pri uzatvorení a plnení zmluvy koná v rámci podnikania, zamestnania či povolania.
 5. V prípade odstúpenia od zmluvy do 14-tich dní bez udania dôvodu znáša náklady na vrátenie tovaru Kupujúci.

Čl. VI – Platobné podmienky

 1. Kupujúci je povinný riadne uhradiť Predávajúcemu kúpnu cenu spolu s nákladmi na dopravu najneskôr pri dodaní tovaru alebo služby, ak nie je dohodnuté inak. Predávajúci  môže požadovať úhradu zálohy už pri potvrdení objednávky.
 2. Kúpna cena je cena dohodnutá v kúpnej zmluve podľa aktuálnych cien, ktoré sú uvedené na internetovej stránke Predávajúceho v okamžiku, kedy Kupujúci odošle objednávku tovaru alebo služby, pričom Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje Predávajúci. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to,
  že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.
 3. Kupujúci nadobudne vlastníctvo tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny a dopravy, prípadne iných nákladov, ak boli osobitne dohodnuté v kúpnej zmluve.
 4. Ak Kupujúci neuhradí kúpnu cenu a ostatné náklady dohodnuté v kúpnej zmluve, Predávajúci
  je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Čl. VII – Možnosti platby

 1. Zakúpený tovar alebo službu je možné uhradiť nasledujúcimi spôsobmi a to:
  1. Platbou v hotovosti pri využití služby alebo prevzatí tovaru. Tovar zašle predávajúci na dobierku riadne zabalený, pričom Kupujúci platí za tovar až pri jeho preberaní. V prípade darčekových košov doručovaných osobne, realizuje Kupujúci platbu podľa bodu 1.b. alebo 1.c. 
  2. Platbou bankovým prevodom vopred. Tovar bude Kupujúcemu vyexpedovaný až po pripísaní kúpnej ceny za tovar alebo službu na účet Predávajúceho uvedený v záhlaví týchto VOP. 
  3. Platbou platobnou kartou. Tovar bude Kupujúcemu vyexpedovaný po zrealizovaní objednávky a zaplatení platobnou kartou.

Čl. VIII – Dodacie podmienky

 1. Tovar bude Kupujúcemu doručený spôsobom, ktorý si zvolí Kupujúci.
 2. Informácie o čase dodania tovaru poskytne Predávajúci Kupujúcemu pri potvrdení prijatia objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo tento čas v prípade potreby predĺžiť, o čom informuje Kupujúceho. Ten má možnosť predĺžený čas akceptovať alebo môže objednávku zrušiť.
 3. Tovar môže byť doručený nasledujúcimi spôsobmi:
  1. kuriérom alebo poštou,
  2. osobne na adresu uvedenú Kupujúcim pri objednávaní tovaru (platí v rámci Košíc a okolia).
 4. Kupujúci je povinný pri dodaní zásielky skontrolovať stav zásielky a túto, ak by zo stavu bolo zrejmé poškodenie, neprevziať. Prevzatím zásielky Kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola doručená bez zjavných znakov poškodenia.
 5. Predávajúci Kupujúcemu spolu s dodaným tovarom doručí aj riadny daňový doklad – faktúru,  dodací list a iné dokumenty podľa druhu tovaru. V prípade osobného odberu alebo osobného dodania tovaru alebo služby si tieto doklady Kupujúci prevezmete osobne spolu s tovarom alebo službou.
 6. Služba bude Kupujúcemu poskytnutá v mieste určenom podľa popisu služby alebo podľa dohody s Kupujúcim.

Čl. IX – Ochrana osobných údajov

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE SPRACÚVATEĽA OSOBNÝCH ÚDAJOV – PREDÁVAJÚCI

FERA FEMA, s. r. o. so sídlom Trieda SNP 51, 040 11 Košice, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 21099/V.
IČO: 43 908 161
DIČ: 2022519521
IČ DPH: SK2022519521

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Lucia Štefánová, PhD.
kontakt: +421 918 381 242
e-mail: bubadelikatesy@gmail.com

Spoločnosť FERA FEMA, s.r.o. (ďalej len „Predávajúci“) je oprávnená spracúvať Vaše osobné údaje, ktorými sú meno, adresa, telefónne číslo a e-mail v súlade s ustanovením článku 6 bod 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES („GDPR“). 

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je objednanie tovaru alebo služby, uzatvorenie zmluvy, dodanie tovaru alebo služby, fakturácia, ako aj zabezpečenie následných služieb, ktoré vyplývajú zo zmluvných podmienok (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a iné).  

Pri spracovávaní Vašich osobných údajov nedochádza automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania.

DOBA UCHOVANIA OSONÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje budú uchované pod dobu 5 rokov, po uplynutí uvedenej doby budú Vaše osobné údaje odstránené.  

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY – KUPUJÚCI

 1. Právo na informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby (Článok 13, GDPR) a Informácie, ktoré sa majú poskytnúť, ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby (Článok 14, GDPR).
 2. Právo dotknutej osoby na prístup k údajom (Článok 15, GDPR)
  Dotknutá osoba má právo získať od Predávajúceho potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom.
 3. Právo na opravu (Článok 16, GDPR)

Dotknutá osoba má právo na to, aby Predávajúci bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

 1. Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) (Článok 17, GDPR)

Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u Predávajúceho bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje.

 1. Právo na obmedzenie spracúvania (Článok 18, GDPR)
  Dotknutá osoba má právo na to, aby Predávajúci obmedzil spracúvanie osobných údajov. 
 2. Právo na prenosnosť údajov (Článok 20, GDPR)
  Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Predávajúcemu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej Predávajúci, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil.
 3. Právo namietať (Článok 21, GDPR)
  Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Predávajúci nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 4. Právo súvisiace s automatizovaným individuálnym rozhodovaním vrátane profilovania (Článok 22, GDPR)
  Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.
 5. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Článok 77, GDPR)
  Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, má každá dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s týmto nariadením.

Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Čl. X – Záručná doba a reklamácie

 1. Záručná doba a ustanovenia týkajúce sa reklamácie tovaru a služieb sú uvedené samostatne v Reklamačnom poriadku predávajúceho.

Čl. XI – Alternatívne riešenie sporov

 1. Ak Kupujúci nie je spokojný s vybavením objednávky alebo dodaným tovarom alebo službou, prípadne sa domnieva, že boli porušené jeho práva, môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.
 2. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu môže Kupujúci podať podľa Zákona č. 391/2015 Z. z. pred príslušným inšpektorátom Slovenskej obchodnej inšpekcie alebo pred právnickou osobou, ktorá je zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.
 3. Návrh nemôže podať Kupujúci, ktorý pri uzatvorení a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania či povolania alebo pri spore, ktorého hodnota nepresahuje 20,00 € s DPH.

Čl. XII – Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP upravujú vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim v oblasti predaja tovaru a poskytovania služieb ponúkaných Predávajúcim.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.bubadelikatesy.sk.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo na malé technické zmeny predávaného tovaru.
 4. Právne vzťahy neupravené v týchto VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami právneho poriadku Slovenskej republiky, najmä Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka.
 5. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí.

Všeobecné obchodné podmienky aktualizované dňa 5.5.2020