Reklamačný poriadok

 

I – ZMLUVNÉ STRANY

 1. Predávajúci: FERA FEMA, s. r. o. so sídlom Trieda SNP 51, 040 11 Košice, 

IČO: 43 908 161, DIČ: 2022519521, IČ DPH: SK2022519521, 

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 21099/V, 

bankové spojenie IBAN: SK10 0900 0000 0050 5683 6512, 

(ďalej len „predávajúci“).

 1. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje alebo objednáva tovar ponúkaný 

predávajúcim prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho alebo využíva služby poskytované predávajúcim (ďalej len „kupujúci“). 

 1. Orgánom dozoru je Inšpektorát SOI pre Košický kraj, sídliaci na adrese Vrátna č. 3, 043 79 Košice,

Odbor výkonu dozoru, tel. č. 055/6220 781, fax. č. 055/6224 547.

II – ZÁRUČNÁ DOBA

 1. Záručná doba na všetok tovar a služby predávané predávajúcim je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, pokiaľ nie je pri niektorých výrobkoch stanovené inak.

III – REKLAMAČNÝ PORIADOK PRE TOVARY

 1. Reklamačný poriadok (ďalej len „RP“) sa vzťahuje na všetky vady tovaru, ktorý dodal predávajúci kupujúcemu v čase prevzatia tovaru a v záručnej dobe podľa Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho (ďalej len „VOP“) a RP.
 2. Pre uplatnenie reklamácie musí kupujúci predložiť predávajúcemu faktúru alebo iný doklad, ktorý bol kupujúcemu odovzdaný pri prevzatí tovaru.
 3. Ak kupujúci zistí vady tovaru, musí o tom informovať predávajúceho v čo najkratšom čase, najneskôr však do troch dní od zistenia vady. Toto ustanovenie sa nepoužije v odôvodnených prípadoch, ak zo závažných dôvodov nebolo možné dodržať stanovenú lehotu. 
 4. Reklamačný poriadok sa nevzťahuje na vady spôsobené nadmerným alebo nevhodným užívaním tovaru, úmyselným poškodením tovaru, neodbornou manipuláciou alebo na vady, na ktoré bol kupujúci predávajúcim upozornený pred uzatvorením kúpnej zmluvy podľa VOP.
 5. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.
 6. Kupujúci musí reklamáciu uplatniť priamo u predávajúceho a to tak, že doručí reklamovaný tovar predávajúcemu spolu s reklamačným formulárom, ktorý si môže kupujúci stiahnuť na internetovej stránke predávajúceho a s dokladom z pokladne alebo faktúrou alebo iným dokladom, ktorý bol kupujúcemu odovzdaný pri prevzatí tovaru. Ak nie je dohodnuté inak, kupujúci zašle reklamáciu podľa tohto bodu poštou na adresu sídla predávajúceho.
 7. Predávajúci po uplatnení reklamácie kupujúcim bezodkladne informuje kupujúceho o začatí vybavovania reklamácie.
 8. Kupujúci má právo v prípade uznania reklamácie na opravu tovaru, výmenu tovaru za nový kus, vrátenie kúpnej ceny a odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo na poskytnutie primeranej zľavy na tovar.
 9. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu v záručnej dobe, inak nárok na uplatnenie reklamácie zaniká, aj keď sa vada vyskytla v záručnej dobe.
 10. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru vzniknuté počas doručenia tovaru kupujúcemu.
 11. Predávajúci je povinný oznámiť kupujúcemu spôsob vybavenia reklamácie bezodkladne, najneskôr však do troch dní od jej uplatnenia. 
 12. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu najneskôr do 30-tich dní od prevzatia reklamácie.
 13. Ak je kupujúcim fyzická osoba – nepodnikateľ a reklamácia bola uplatnená do 12 mesiacov od začiatku plynutia záručnej doby, predávajúci môže reklamáciu zamietnuť iba na základe odborného posudku.
 14. Ak sa reklamácia nevybavuje podľa článku III. bodu 13. tohto RP, predávajúci môže reklamáciu zamietnuť aj bez odborného posudku, musí však kupujúceho informovať, kde si môže nechať vypracovať vlastný odborný posudok na reklamovaný tovar.
 15. Ak predávajúci reklamáciu zamietol podľa článku III. bodu 14 tohto RP a kupujúci si nechá vypracovať odborný posudok, z ktorého bude vyplývať nárok kupujúceho na reklamáciu, predávajúci je povinný reklamáciu uznať alebo si dať vypracovať vlastný odborný posudok.

IV – REKLAMAČNÝ PORIADOK PRE SLUŽBY

 1. Ak kupujúcemu vznikne právo na reklamáciu, túto si môže uplatniť priamo u predávajúceho, ktorý je povinný reklamáciu vybaviť najneskôr do 30-tich dní odo dňa jej prijatia.
 2. Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie uviesť všetky potrebné informácie o predmete reklamácie a poskytnúť predávajúcemu súčinnosť pri preverovaní oprávnenosti reklamácie.
 3. Ak predávajúci uzná reklamáciu ako oprávnenú, je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu alebo doplniť službu tak, aby sa jej deklarované účinky dostavili.
 4. Práva a povinnosti výslovne neupravené v tomto článku sa budú spravovať ustanoveniami článku III.

V – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán týmto RP a VOP výslovne neupravené sa v prípade kupujúceho – nepodnikateľa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona č. 40/1964 Zb. – Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov a v prípade kupujúceho – podnikateľa príslušnými ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tento RP bez predchádzajúceho upozornenia.
 3. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmto RP a že s ním súhlasí.

Reklamačný poriadok aktualizovaný dňa 5.5.2020